Първа стъпка от разработването на програми за устойчиво хранене на растенията е диагностиката на почвения хранителен статус. Добрите практики в земеделието препоръчват прилагането на методи за почвена диагностика, които са специфично валидирани за български земеделски почви и насаждения. В лаборатория „Сембодиа“ диагностиката е базирана на резултатите от лабораторен анализ на почвени проби за определяне на съдържанието на основни хранителни елементи, микроелементи, както и някои други характеристики. Успехът на диагностицирането на почвения хранителен статус е в пряка връзка с качеството на получените лабораторни резултати. В лабораторията за почвен анализ на „Сембодиа“ ООД се прилагат съвременни подходи за контрол на качеството на лабораторните дейности и резултати от анализа, утвърдени от Европейската комисия. Разработени са и се прилагат специфични за българските земеделски почви процедури за проследяване на качеството на всеки един етап от тестването на почвените проби. Ежедневно се мониторира работата на лабораторията като цяло, както и работата на всеки лаборант във всеки етап от анализа. За оценка се използват специално разработени в лаборатория „Сембодиа“ критерии на качеството. Клиентите, получават резултати от тестването на почвените проби, само ако отговарят на предварително поставените критерии. При несъответствие на междинен или краен резултат от анализа, се извършват своевременно проверки на всеки етап от анализа за установяване на причината и се предприемат коригиращи действия. Процедурите за проверка, както и съответните действия, са резултат от упорити изследвания от екипа на лаборатория Сембодиа и са разработени като се отчитат спецификите на българските земеделски почви. Тези процедури и резултатите от няколко годишен мониторинг на качеството на резултатите получиха своята оценка от международни специалисти  и вече са включени в престижни бази данни. И през този сезон Лаборатория „Сембодиа“  ще представя на своите партньори – земеделски производители, единствено резултати, преминали тестовете за качество. 

„Сембодиа“ работи съвместно със специалистите от катедра „Аналитична химия“ на Химикотехнологичния и металургичен университет, прилагат се модерни методики за анализ и контрол, на база на които препоръките са научно обосновани.

Годишно „Сембодиа“ пробовзема и изследва между 120 000 и 150 000 дка (1200 – 1500 проби) почви в цяла България. 

С помощта на лабораторията се правят почвени анализи на българските полета от 2012 година и се помага на родните земеделци с анализи за наличието на всички хранителни елементи в почвата и растителната тъкан. Вече 11 години лабораторията изследва, трупа опит, сравнява и подобрява методики за анализ, като това позволява на агрономическия ѝ екип да дава реални и точни консултации за храненето на растенията и да помага на земеделските производители да повишават почвеното плодородие и добивите си от различните култури.