АЗОТНО ТОРЕНЕ

⠀⠀

⠀Понастоящем над 60% от общия азот, прилаган в земеделието, се губи, което в световен мащаб възлиза на годишна икономическа загуба, еквивалентна на 17 милиарда щатски долара. Загубите на азот са тясно свързани с различните механизми, по които той може да стане недостъпен за културите или да се отдели в атмосферата, като по този начин влияе както върху производителността и добивите, така и върху околната среда.

⠀⠀

Загубите могат да възникнат по 3 начина в зависимост от формите на азот в торовия продукт, начина и времето на приложение:

⠀⠀

1) Загуба чрез отмиване, при което азотът се оттича в подпочвените води. Отмиването се получава, когато в почвите има повече входяща вода (от валежи или поливане), отколкото почвата може да задържи. Когато водата минава през почвата, нитратният азот (NO3), който е в почвения разтвор, се движи заедно с водата. Амониевата форма (NH4+) има положителен заряд и се задържа към отрицателно заредените почвени частици.
2) Загуба чрез денитрификация се получава, когато азотът в почвата е в нитратна форма (NO3) и няма достатъчно наличен кислород (О2), за да функционират нормално бактериите и микроорганизмите в почвата. При ниско съдържание на кислород, микроорганизмите отнемат кислорода от нитратния йон, при което се отделя азот газ (N2) или азотен оксид (N2O), които се изпаряват от почвата. Три са условията, които създават благоприятна среда за протичане на денитрификация: влажни почви, силно уплътнени почви и високи температури.
3) Загуба чрез изпарение на амонячни газове, което се получава при разграждането на амиден азот в амониев. В процеса на разграждане ензимът уреаза (извънклетъчен ензим) се свързва с уреята (амидния азот) и я хидролизира (разлага) до амоняк и въглероден диоксид. Когато амонякът и въглеродният диоксид се отделят от активния център на уреазнияензим, той се освобождава за нова хидролиза. В резултат се отделя амоняк под формата на газ, който се отделя във въздуха и води до загуби на азот.
Уреята е най-високо концентрираният азотен тор, съдържащ амиден азот. Преди да бъде усвоен, амидният азот се трансформира в амониев и след това в нитратен. По време на тази трансформация възникват загуби на азот под формата на изпарение на амонячни газове, като те могат да достигнат до 80% от вложеното активно вещество. За фермерите, загубата на азот означава намален добив и финансова загуба. За околната среда, изпарението на азот означава замърсяване на въздуха и увреждане на човешкото здраве. Други конвенционални торове, съдържащи амиден азот и податливи на загуби от изпарение, са урея със сяра (UAS) и течен урея амониев нитрат (UAN).

⠀⠀

⠀⠀

Загубите на азот от амонячни газове могат да бъдат редуцирани:

  • –  чрез механично инкорпориране на азотния тор в почвата;
  • – чрез инкорпориране на азотния тор в почвата чрез достатъчна влага (дъжд или поливка);
  • – чрез третиране на азотните торове с инхибитори на уреазата, които блокират уреазните ензими, необходими за превръщането на уреята в амониев азот.

Повечето азотни торове (амониев нитрат, калциевоамониев нитрат, амониев сулфат нитрат, амониев сулфат и други) съдържат комбинация от амониев и нитратен азот в различни съотношения. Преминаването на амониевата форма в нитратна (нитрификация) е сравнително бърз процес (до 2 седмици), след което азотът се усвоява, доколкото е възможно, от растението или се губи от измиване или денитрификация.

⠀⠀

Загубите на азот от измиване и денитрификация могат да бъдат редуцирани:

  • – чрез балансирано внасяне на азотни торове на части според фазата на развитие на културата и нейните нужди от азот;
  • – чрез минимизиране на времето, в което вложеният азот остава в почвата преди растението да го усвои;
  • – чрез третиране на азотните торове с инхибитори на нитрификацията, които забавят трансформирането на амониев азот в нитратен. По такъв начин азотът се запазва за по-дълъг период в свързващата се в почвата амониева форма. Благодарение на това растението получава балансирано подхранване с амониев и с нитратен азот, които може да усвои и преработи. Също така забавената нитрификация предпазва вложения азот от загуби от денитрификация и дава гъвкавост на фермера във времето на приложение.

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀

Научете повече за ролята на азота в храненето на растенията ТУК