АЗОТНО ТОРЕНЕ

⠀Азотът има ключова роля за всички важни жизнени процеси в растенията – растеж на подземни и надземни органи, формиране на плодни органи, формиране и растеж на плодовете. Растенията се нуждаят от много азот и неговият недостиг или излишък се отразява пагубно на добива. Без азот не може да има живот, няма регенерация на органи и развитие на растенията. За разлика от всички други хранителни вещества, азотът има органичен, а не минерален произход.
Прилагането на азот трябва да гарантира, че възможно най-голяма част от него е достъпна за усвояване от растенията, където след това може да се преобразува в биологична материя през целия вегетационен период.
Ефективното внасяне и работа на азотните торове са от ключово значение за опазването на околната среда.

Ключови функции на азота

Синтез на протеини

Както нитратната, така и амониевата форма на азот участват в синтеза на протеини, превръщайки се в източник на храна и енергия за растенията.

 

Синтез на нуклеинови киселини

Азотът под формата на аминокиселини, получени от нитратните и амониеви йони, е от решаващо значение за синтеза на нуклеинови киселини (ДНК и РНК). Нуклеиновите киселини са фундаментални за генетичната информация и регулирането на клетъчните процеси.

 

Синтез на хлорофил

Азотът е ключов компонент в хлорофила, зеления пигмент отговорен за фотосинтезата – процесът, чрез който растенията преобразуват енергията на светлината в химична енергия – с основна роля в растежа на растенията.

Вторични метаболити

Азотът участва и в синтеза на вторични метаболити като алкалоиди и флавоноиди, които допринасят за защитните механизми на растенията и
взаимодействията с околната среда.

 

Растеж и развитие на растенията

Азотът е от съществено значение за цялостния растеж и развитие на растенията, като влияе върху процеси като клетъчно делене, удължаване и диференциация.

 

Преносител на енергия

Азотът участва в протеините, образуващи ензими, ключови в много  биохимични реакции, на които се базира животът. Азотът участва и в енергийния трансфер като съставка на АТФ (аденозин трифосфат). АТФ позволява на клетките да съхраняват и да ползват енергията освободена при метаболизма.

Особености във функциите на различните азотни форми за храненето на растенията

⠀Съвременните N-съдържащи торове предлагат голямо разнообразие от формулации с усвоимите форми на функционалната азотна група, която съдържат – амидна (NH2+), нитратна (NO3) и амониева (NH4+).

Комплексните (NP, NPK) торове съдържат най-често амониева+нитратна, амониева+амидна или само амониева форма.

 

Двете форми на азот, които растенията могат да усвояват от почвата, са нитратна (NO3) и амониева (NH4+).

Какво се случва с тези форми на азот в растенията:

 Усвояване на азот в нитратна форма (NO3)

Храненето с нитратен азот стимулира растежа на главния корен и осигурява бърз прием на азот в растението. След навлизане в растението, нитратите се редуцират до нитрити и след това до амониеви йони, като този процес е свързан със значителен разход на енергия. Накрая амониевите йони се включват в състава на аминокиселините чрез различни ензимни реакции, превръщайки се в източник на храна за растението. Нитратната форма е силно мобилна в почвата, което повишава риска от загуби от измиване на азот в подпочвените води.

Усвояване на азот в амониева форма (NH4+)

Амониевата форма на азот се включва директно в метаболизма на растенията, без разход на енергия. Оттам може директно да се асимилира в органични съединения, най-вече аминокиселини. Аминокиселините служат като градивни елементи за протеините, а протеините са от решаващо значение за структурата и функцията на растителните клетки.

Амониевата форма стимулира формирането на повече коренови разклонения. Попаднали в корените, амониевата и нитратната форма стимулират синтеза на цитокинини – растителните хормони, които регулират повечето физиологични процеси в растението. Прекалено високите нива на нитрати обаче могат да потиснат синтеза на цитокинини. Амониевата форма е по-слабо подвижна в почвата, което я прави по-малко податлива на измиване.

⠀⠀

Научете повече за усвояването и загубите на азот в атмосферата, водите и почвата ТУК.