header

Лаборатория

Пробовземане

Осъществява се с помощта на автоматична професионална сонда и GPS уред за определяне и запаметяване на всяка една позиция, от която е взета средна почвена проба. Нашата професионалната сонда има възможност за вземане на пробите в две дълбочини (от 0-30 см и от 0-60 см) за различните видове култури, след което се анализират в лабораторията. Това гарантира надеждeн мониторинг (проследяване) на измененията в почвата и проследимост на всяка една взета проба през годините. Получените данни се използват и за картиране на земеделска земя.

Агрохимичен анализ на почви

 • Киселинност на почвата
 • Специфична електропроводимост
 • Съдържание на усвоим азот (NO₃-N и NH₄-N)
 • Съдържание на усвоим калий (К₂О)
 • Съдържание на усвоим фосфор (P₂O₅)
 • Съдържание на обменен калций (Ca)
 • Съдържание на обменен магнезий (Mg)
 • Съдържание на водоразтворима сяра (S)
 • Съдържание на орг. вещество (хумус)

Определяне на обменни микроелементи

 • Съдържание на цинк (Zn)
 • Съдържание на мед (Cu)
 • Съдържание на бор (B)
 • Съдържание на молибден (Мо)
 • Съдържание на желязо (Fe)

Агрохимичен анализ на листна маса

Химичен анализ на разтвор – хидропоника

Анализ на технически и охлаждащи циркулационни води