Общи условия на договор за покупко-продажба

Тези общи условия, наричани по-долу „Условия“, уреждат отношенията между страните по всички сключени между тях договори за покупко-продажби на продукти предлагани от “Сембодиа” ООД, наричани по-долу “Стоките”, освен ако изрично в писмена форма не е уговорено друго. За да бъдат избегнати съмнения и спорове между страните, се приема, че Условията имат превес над всички други уговорки между страните.

I. ДОСТАВКА, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И РИСК
 1. Купувачът се задължава да приеме доставката на стоките на мястото и във времето описани в конкретния договор за продажба или в допълнително уведомление за готовност, като едновременно с това Купувачът декларира, че е запознат с факта, че така определените срокове за доставка са само индикативни. Продавачът е длъжен с грижата на добрия търговец да положи всички разумни усилия за доставка на стоките в посочените индикативни срокове, но доставката им извън така определените срокове не е основание за отказ за приемане на стоките, респективно не ангажира отговорност на Продавача за щети евентуално възникнали в следствие на такава забава. Ако Купувачът откаже да приеме доставката на стоките, Продавачът има право да претендира за всички допълнителни разходи, щети и пропуснати ползи, произтичащи от отказа на Купувача да приеме стоките, като едновременно с това Купувачът не се освобождава от задълженията му за плащане по договора за продажба. В определения за доставка срок, Продавачът има право избирателно да разпределя партидите на доставка, формиращи общото договорено количество.
 2. Собствеността върху стоките се прехвърля от Продавача на Купувача при предаването и в уговореното място и срок, удостоверено с приемо-предавателен протокол, подписан от страните по Договора или упълномощени от тях лица.
 3. Рискът от щети и/или увреждане и/или загуба върху стоките се прехвърлят от Продавача на Купувача в съответствие с Условията на доставка описани в договора за продажба и съгласно Инкотермс 2010 или следващи изменения, публикувани от Международната търговска камара. Към момента на преминаване на риска Купувачът поема всички рискове от загуба и/или щета, освобождавайки Продавача от всякакви претенции и отговорности.
II. ПЛАЩАНЕ
 1. Купувачът се задължава да извърши всички плащания по банков път и в сроковете определени с договора, освен в случаите на допълнително споразумение в писмена форма, подписано от страните. Всички разходи свързани с плащането са за сметка на Купувача.
 2. В случай на извършено авансово плащане от страна на Купувача, то същото не подлежи на възстановяване в случай на неоснователен отказ от договора от негова страна.
 3. В случай на забавено плащане в сроковете определени в договора, Купувачът дължи неустойка за забавено плащане в размер на 0.04 % на ден от общо дължимата сума.
 4. В случай на договорено отложено плащане, Купувачът е длъжен да представи изцяло за своя сметка обезпечение на задължението си за плащане, чрез някоѝ или няколко от следните способи – банкова гаранция, учредяване на реален и/или особен залог върху движими вещи, бъдеща продукция, вземания, търговско предприятие, дружествени дялове, ценни книжа, интелектуална собственост, учредяване на договорна ипотека, поръчителство, запис на заповед. Не представянето на подобно, предварително одобрено от Продавача като вид и предмет обезпечение е основание за отказ за извършване на доставки на стоки по конкретния договор, a при доставени вече такива, всички задължения за плащане стават предсрочно изискуеми, за което не е необходима отделна покана.
III. ИНСПЕКЦИЯ И ПРЕТЕНЦИИ
 1.  Количеството на стоките, се определя в зависимост от измереното тегло в пристанището или пункта на товарене и се счита за окончателно за страните по договора. За стоки в заводска опаковка, които са егализирани, количеството се изчислява съобразно единично тегло посочено на опаковката.
 2. Купувачът е длъжен да инспектира стоките в момента на тяхното получаване, като се задължава да уведоми в писмена форма /в рамките на 24 часа от получаване/ Продавача за всякакви забележки и/или претенции. При липса на такова уведомление се счита, че доставените стоки отговарят като количество и качество на посоченото в договора за продажба и неговите приложения, същите са приети без забележки от Купувача и всички негови претенции в тази връзка са погасени.
 3. При наличие на дадена претенция и надлежно изпратено писмено уведомление, Купувачът се задължава да покани Продавача да посочи свой представител и/или международно признат инспектор по товарите, който да инспектира вида и състоянието на стоките. Възнаграждението на инспектора по товарите се поема от страната която го е посочила.
 4. Когато бъде установено, че стоките са смесени с друг продукт и/или третирани по какъвто и да е било начин, преди извършена проверка от страна на Продавача, или упълномощени от него лице се прилага т.III. 2, изр. второ.
IV. ГАРАНЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИИ
 1. Продавачът се задължава да приложи и изпрати технически спецификации за включените продукти към този договор, като гарантира, че описаните данни се основават на техническата спецификация на завода производител.
 2. Продавачът не гарантира пригодност на стоката за различна цел от стандартните земеделски практики, нито за качество различно от описаното в приложената техническа спецификация.
 3. Купувачът поема целия риск и отговорност за употребата на стоките, независимо дали са използвани отделно или в комбинация с други вещества, както и за всяка загуба или щета на оборудване собственост на Купувача и/или за нараняване на хора, произтичащи от употребата или притежанието на стоките, предмет на този договор.
V. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
 1. Продавачът не носи отговорност пред Купувача за никакви разходи, загуби или щети по собственост и наранявания и/или смърт на хора, които могат да възникнат в резултат изпълнението на договора, включително и възникнали в процеса по разтоварване, транспортиране, обработка, съхранение и използване на стоката от страна на Купувача, негови служители и работници или трети лица.
 2. Продавачът носи отговорност само за умишлено причинени вреди, както и за вреди в следствие на груба небрежност, като отговорността при предявен иск се ограничава само и единствено до покупната цена на стоката.
VI. ФОРСМАЖОР
 1. Независимо от другите разпоредби на тези Условия, нито една от страните няма да носи отговорност за закъснение и/или неизпълнение на задълженията по този договор, ако то се дължи на непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключването му – непреодолима сила (ФОРСМАЖОР), като например, но не само: природни бедствия, наводнения, невъзможност за речно корабоплаване поради замръзване и/или ниски води, пожар, експлозии, стачки, размирици, война, враждебни действия, закони, наредби, постановления и/или действия на правителствен орган, затваряне на международни търговски коридори, невъзможност за достъп до електроенергия, авария на 1303 гр.София, ул.Осогово № 86; ет.5 тел: +359 2 829 44 10; факс: +359 2 829 38 89 office@sembodja.bg Стр.3от3 оборудване, съоръжения за товаро-разтоварни дейности, прекъсване на тръбопроводи и др. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила.
 2. Купувачът е запознат с факта, че Продавачът не е производител на стоките, като всяко форсмажорно обстоятелство засягащо доставчика на Продавача, ще се счита за форсмажорно събитие съгласно тези Условия, с всички последици от това.
 3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения по този договор се спират и се изместват съразмерно на времето, в течение на което действат тези обстоятелства.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ
 1. Ако Купувачът не извърши плащане в уговорения срок, откаже да приеме стоката извън хипотезата на т.III.2 или не предостави договорени гаранции/обезпечения, поставени като условие от страна на Продавача при подписване на договора, Продавачът има право със 7 /седем/ дневно предизвестие да прекрати договора и/или да спре или отложи следващи доставки за Купувача, включително по други съществуващи между същите страни договори, докато не отпаднат причините за това. В този случай се прилага и т.II.2.
 2. Всяка изправна страна има право да прекрати договора с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие ако по отношение на другата страна бъде инициирано производство по ликвидация или по несъстоятелност, длъжникът е станал неплатежоспособен или със своите действия е намалил дадените на кредитора обезпечения. Ако договорът бъде прекратен съгласно настоящата клауза, всички задължения по настоящия договор стават автоматично предсрочно изискуеми, а страната прекратяваща договора запазва правото си да претендира и обезщетения за всички вреди и пропуснато ползи които са следствие от прекратяването на договора.
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Настоящият договор има конфиденциален характер, като страните се задължават да опазват и не разгласяват сведения, оферти, цени и друга информация посочени в този договор на трети лица без предварително изрично писмено съгласие от другата страна, с изключение на държавните органи имащи отношение към неговото изпълнение.

IX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички въпроси възникнали във връзка с тълкуването, прилагането и изпълнението на договора се решават съгласно нормите на действащото Българско гражданско и търговско законодателство.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ И РАЗПОРЕДБИ

Всички уведомления, искания, запитвания или друга кореспонденция между страните на този договор ще се считат за валидни само в писмена форма изпратени по поща, факс, телекс, електронна поща, специален куриер. Ако някоя от страните промени своя адрес или адрес за кореспонденция, същата е длъжна да уведоми писмено другата страна.