Охладителни системи

Project Detail

Антинакипни Агенти

 Много от разтворимите соли във водата притежават свойството да образуват накипи. Основните причини за образуването на накип е утаяването на малкоразтворими соли от наситените им разтвори при нагряване (особено характерно за солите на калция и магнезия).  При процесите на изпарение на водата и при слабо повишаване на нейната температура се създават условия за образуване на преситени разтвори по отношение на калциевия и магнезиевия бикарбонати – Mg(HCO3)2. Това води до формирането на накип, който от своя страна намалява процесите на топлообмен.

Накипът се характеризира с нисък коефициент на топлопроводимост, няколкократно по-нисък от този на стоманата или чугуна, материали от които са изработени стените на топлообменниците. Формирането на накип със сравнително малка дебелина води до силно намаляване на ефективността на охлаждането.

Според химичния състав накипите биват:nakipi

  • карбонатни, които съдържат повече от 50 % CaCO3
  • гипсови, съдържащи до 50 % CaSO4
  • силикатни съдържащи над 25 % SiO2
  • смесени съдържащи калциеви и магнезиеви карбонати и силикати

Антинакипните програми на GE Water & Process Technologies осигуряват:

  • висока ефективност на системите за охлаждане (повишава се производителността и преноса на топлина)
  • намалява се използваното количеството свежа вода
  • намаляват се значително разходите за водообработка на отпадните води
  • намалява се количеството на използваното гориво
  • предотвратяват се нежелани спирания на производствените инсталации

Дисперсанти

 Дисперсантите са продукти, които инхибират процесите на агломерация на частиците, съдържащи се във водата, предотвратявайки последващото им утаяване по металните повърхности на охладителните системи.  Дисперсантите се адсорбират върху повърхността на частиците, придавайки им по-висок заряд. В резултат на тяхното действие се получава електростатично отблъскване между еднакво заредени частици, което предотвратява агломерацията на частиците в обема на водата. Благодарение на това свое действие дисперсантите предотвратяват влошаването на топлопреноса в охладителните системи.

Най-ефективните и широко използвани дисперсанти са анионни полимери с нискомолекулно тегло.

Корозионни Инхибитори

Инхибиторите (катодни или анодни) са химически съединения, Biocidi
които в не големи количества водят до забавяне на процеса на корозия на металите, които са поставени в по-агресивни среди.
Защитното им действие е обусловено от изменение на състоянието на металната повърхност, предизвикано от процеса
адсорбция (формиране на защитен филм) или образуване на трудно разтворими съединения с йоните на метала.

Прилагането на корозионни инхибитори в оборотните охлаждащи води преустановява  протичащите
корозионни процеси върху металните повърхности, независимо от съдържанието на кислород във водата.

Биоциди

 Индустриалните охладителни системи са основна среда за развитие на микроорганизми. Без микробиологичен контрол тази активност и растеж могат да доведат до корозия, повреди по технологичното оборудване, непредвидени спирания на системите, загуба на топлопренос, ниска ефективност и увеличен риск от развитие на Легионела.

GE предлага огромно портфолио от оксидиращи и неоксидиращи биоциди и биодисперсанти за третиране и защита на охладителните системи от различни микроорганизми и от микробиологичен растеж.