Отпадни води

Project Detail

Третиране на отпадни води

Пречистването на битовите и индустриални отпадъчни води е ключово предизвикателство за постигането на здравословна среда в градските и селските райони, както и за опазването на околната среда. Вредите за околната среда от непречистените отпадъчни води не са за пренебрегване. Подземните води, които са важен източник на питейна вода биват все по-засегнати от човешките дейности. Отчитайки тенденцията за засушаване на климата и нарастване на водопотреблението, дефицитът на вода нараства и постепенно се превръща в много сериозен социален, икономически и екологичен проблем за целия свят. Поради тези причини очистката на отпадните води има съществено значение за бъдещето съществуване на човечеството.

GE Water & Process Technologies е световен лидер в решенията за обработка на отпадни индустриални води. Компанията предлага:

  • Коагуланти и флокуланти
  • Продукти за отстраняване на тежки метали във водатаkoagulanti
  • Антипенителиantipeniteli
  • Продукти за отстраняване на неприятни миризми
  • Различни решения и системи за пречистване на отпадни индустриални и битови води