Премиум торове

Project Detail

ENTEC®

Стабилизиран минерален тор за оптимална азотна ефективност
Азотните съединения са в процес на постоянно преобразуване и промиване в почвите. Оптималната адаптация на азотните торове спрямо моментните нужди на растенията са от решаващо значение за добри добиви и високо качество на реколтата.
С торовете ENTEC® , преобразуването на амонячен азот в нитратен бива забавено. По този начин, освобождаването на азот е приспособено към нуждите на растението, а функцията на тора по ефикасна.


ENTEC1

ENTEC2

Продукт N P2O5 K2O MgO S B Zn Произход Спецификация
ENTEC® 26 (13) 26 % 13 % Германия изтегли
ENTEC® 25:15 25 % 15 % Белгия изтегли
ENTEC® 24:8:7 (+0+2) 24 % 8 % 7 % 2 % Белгия изтегли
ENTEC® 20:10:10 (+0+3) 20 % 10 % 10 % 3 % Белгия изтегли
ENTEC® 13:10:20 (+0+3) 13 % 10 % 20 % 3 % Белгия изтегли
ENTEC® Perfect 14 % 7 % 17 % 2 % 9 % 0.02 % 0.01 % Белгия изтегли
ENTEC® Special 12 % 12 % 17 % 2 % 8 % 0.02 % 0.01 % Белгия изтегли

Характеристики

ENTEC® торовете са азотни минерални торове съдържащи амониев стабилизатор DMPP. Това забавя процеса на нитрификация и по този начин амониевата форма на азот се стабилизира в почвата. Също така ENTEC® торовете съдържат и нитратен азот, което спомага за бърз старт на развитие. По този начин, растението може да усвои едновременно двете форми на азот за по-дълъг период от време, повишавайки ефектвиността на азотния тор след неговото приложение. ENTEC® торовете са налични под формата на азотно серни торове и комплексни торове на базата на Nitrophos/Nitrophoska®. Всички продукти от серията ENTEC® се характеризират с високо качество на гранулите, което гарантира безпоблемно складиране и прецизно приложение.


Предимствата на пръв поглед

  • По-добро усвояване на азот, поради адаптираното му освобождаване
  • Допълнително съдържание на нитратен азот, за бърз ефект след приложение
  • Намаляване на измиването и подвижността на азота
  • Сигурно запасяване на азот независимо от климатичните условия
  • Икономически ползи от запасяване с азот едновременно и за по-дълъг период от време
  • Спесява работно време и разходи, като намалява броя на приложения
  • Значително намаляване на азотни загуби
  • Отлични качества за съхранение и разпръскване с работни ширини до над 40 метра

Ефект
Амониевият и нитратният азот са от особено значение за достигане на балансиран запас на азот. По-принцип растенята могат да усвояват и двете форми на азот. От гледна точка на ефекта обаче, двете форми на азот се различават: амонячният азот е по-малко подвижен в почите от нитратния азот. Вътре в почвата, амонячният азот е свързан с глинестите горни частици на почвата. Като резултат, амонячният азот е по-малко подвижен в почвата. Корените на растенията трябва да се развият достатъчно, за да могат да усвоят азота в непосредствена близост до ризосферата. В тази връзка амонячният азот работи по-бавно от нитратния азот. Нитратният азот е мобилен в почвата, с почвения разтвор, лесно достига до корените на растението. В резултат на високата мобилност, нитратният азот може да се измие и да отиде по-дълбоко в почвата – далеч от кореновата система на растението. Това се среща най-често при леки, песъчливи почви, големи валежи и при растения, чиито корени се развиват по-бавно и/или имат ниска коренна плътност..


ENTEC ® – амониевият стабилизатор DMPP

Вътре в почвата амонячният азот се преобразува от различни бактерии в в нитрити и нитрати. Тази трансформация – нитрификация, може да отнеме часове или дни, в зависимост от характеристиките на почвата и температурата. Така, независимо от формата на азот в минералния тор, почти винаги нитрата е достъпен до корените на растението.

Това бързо превръщане е забавено, чрез използването на амониев стабилизатор. Амониевият стабилизатор е вещество, което забавя процеса на нитрификация. Използвайки продуктите от серията ENTEC®, процесът на нитрификация е удължен до десет седмици. Превръщането в нитратна форма на азот е продължителен процес, който зависи от температурата и е адаптиран към развитието на растението. По време на този период, азотът бива препазен от изтичане, измиване или изпарение в атмосферата.


Приложение

Уникалният начин, по който продуктите от серията ENTEC® работят предразполага за гъвкаво планиране на азотно приложение. От една страна, комбинираното приложение на азотни дози, води до огромни икономически ползи и това го прави атрактивно за много стопанства. От друга страна, продуктите ENTEC® осигуряват оптимално снабдяване с азот при всякакви климатични условия (напр. при сухи и/или дъждовни периоди), чрез запасяване с азот едновременно и за по-дълъг период от време.

ENTEC® предлага всички тези ползви за всички селскостопански култури – зърнени, зеленчуци, плодове, лозя и др. Обширното познаване на продуктите от серията ENTEC® предлага правилните решения на хранене за всички стопанства и лесно могат да бъдат съчетани със съществуващи схеми на торене.

UTEC®

Карбамидът е най-използваният азотен тор в световното земеделие, водоразтворим, с най-високо съдържание на азот – 46 %. Това го прави тора с най-висока концентрация на активни хранителни вещества спрямо всички видове азотни торове. Амидният азот в уреата често може да доведе до съществени загуби на азот след приложението, като функция от взаимодействието му с почвата и климатичните условия. Тези загуби се срещат по време на урейната хидролиза катализирана от урейните ензими, образувани от микроорганизми и растения в почвата. Хидролизата в уреа води до образуването на две форми на азота. Амонячната форма (NH4+), която се свързва с органичните фракции в почвата и газообразната нитратна форма (NH3), която се изпарява в атмосферата намалявайки количеството азот достъпен за растението. Торовете от линията UTEC® съдържат най-ефективния уреазен инхибитор, приложен в иновативна течна формулация. Инхибиторът временно блокира урейната хидролиза, като значително намалява азотните загуби в следствие на летливостата на амоняка.


utec1

UTEC

Продукт Произход N S Вид Спецификация
UTEC® 46 ЕС N – 46% Гранули изтегли
UTEC® 40 ЕС N – 40% 5.7% Гранули

Характеристики и ефекти

UTEC 46 е карбамид, третиран с патентована формула на уреазен инхибитор, отличим продукт, образуван от еднообразни по размер гранули с жълт цвят. Мощният инхибитор забавя превръщането на карбамида в амоняк, (преобразуването в амонячна форма бива забавено с 10-14 дни) като по този начин елиминира загубите на газообразен азот с 75% през първите 7 дни. Продуктът предлага много дълъг срок на годност до 1 година, а инхибиторът има отлична стабилност на уреята в сравнение с други продукти на пазара.
Приложението на UTEC® е лесно и може да се адаптира към различни технологии на торене, като положителните ефекти и дългосрочната стабилност на UTEC® са потвърдени в обширни полеви тестове по целия свят. Сред всички тествани култури средните добиви бяха с 6% по-високи в сравнение с резултатите от използването на конвенционална урея.

NITROPHOSKA®

Всички хранителни вещества в една гранула
Високите добиви с добро качество на реколтата основно зависи от приспособено и добре балансирано хранене на растенията. За да набавим оптимално растенията с всички хранителни вещества, е необходимо да знаем специфичните нужди на различните култури. Концепцията на формулациите Nitrophoska® е резултат на знания, дългогодишен опит проучвания и изследвания в селскостопанския изследователски център на BASF Германия (Limburgerhof agricultural research centre).

Nitrophoska ® гарантира балансирано хранене на растенията, което е специфично приспособено за конкретната култура. Nitrophoska® съдържа до пет основни хранителни вещества във форма, непосредствено достъпна за растението. Това гарантира оптимално снабдяване на хранителни вещества, дори по време на критичните фази на растежа.


Nitrophoska1nitrophoska2

Продукт N P2O5 K2O MgO S B Zn Произход Спецификация
Nitrophoska® 12:12:17 S/Cl (+2+8) 12 % 12 % 17 % 2 % 8 % 0.02 % 0.01 % Белгия изтегли
Nitrophoska® 13:10:20 (+0+3) 13 % 10 % 20 % 3 % Белгия изтегли
Nitrophoska® 15:15:15 (+0+2) 15 % 15 % 15 % 2 % Белгия изтегли
Nitrophoska® 15:13:13 (+0+5) 15 % 13 % 13 % 5 % Белгия изтегли
Nitrophoska® 20:10:10 (+0+3) 20 % 10 % 10 % 3 % Белгия изтегли

Характеристики
Продуктите от линията Nitrophoska® осигуряват висококачествено, цялостно хранене на растенията с всички основни хранителни вещества необходими за благоприятно развитие на растението. Благодарение на тяхната специфична композиция, хранителните формули са приспособени изключително прецизно към нуждите на различните култури, ротация на културите и методи на култивиране. Не само точната хранителна пропорция, но също така специфичните форми на хранителни вещества са от решаващо значение за положителното развитие на растението.


Предимствата на един поглед

 • Комбинация от хранителни вещества прецизно нагодени към нуждите на конкретната култура
 • Пълно хранене на културите
 • Ефикасна и бързоусвоима форма на хранителни вещества
 • Минимални загуби на хранителни вещества
 • За хармонично хранене на растенията, всички хранителни вещества се съдържат във всяка гранула
 • Спестява работни стъпки
 • Отлични качества за съхранение и разпръскване с работни ширини до над 40 метра

Ефект
В непосредствената близост до гранулата на торовете Nitrophoska ®, се развива гъста коренова система, която може да усвои всички хранителни вещества в балансирани количества. Младите растения са оптимално снабдени, а растежът на корените стимулиран. Едновременното наличие на на всички хранителни вещества има положителен ефект на развитието на растението и подпомага ефекта на азота на по-късен етап от развитието. Това обяснява огромния положителен ефект върху добивите при използването на торовете Nitrophoska ®.

Хранителните вещества в Nitrophoska®

Азотът е наличен между 30% до 50% в нитратна форма и около 50% до 70 % в амонячна. Ето защо Nitrophoska® работи бързо и настойчиво. Амонячни загуби от изпарения, които се срещат при използването на уреа/карбамид например, биват избегнати.

Фосфорът е напълно достъпен на растенията и наличен между 70% – 80% във водоразтворима форма. Това подсигурява младите растения с преднина по време на пролетния растеж. Остатъкът от фосфора е разтворим в амониев цитрат и е достъпен в по-късни период на растежа.

Калият е наличен във водоразтворима хлордина и/или сулфатна форма достъпна за растенията. Наличието на калий подсигурено от използването на азот и фосфор през ранната пролет подобрява насищането с азот.

Магнезият е наличен в 80% водоразтворима форма. Това осигурява задоволяване на нуждите на растението, а ако почвата е добре запасена с магнезий, това допълнително спомага за по-добро усвояване на всички хранителни вещества.

Сярата е налична водоразтворима сулфатна форма, която впоследствие е бързо усвоима за растението. Нуждата на растението от сяра е задоволена, а насищането с азот повишено.

NITROPHOSKA S®

За интензивни култури
Високите добиви с добро качество на реколтата основно зависи от приспособено и добре балансирано хранене на растенията. За да набавим оптимално растенията с всички хранителни вещества, е необходимо да знаем специфичните нужди на различните култури. Концепцията на формулациите Nitrophoska е резултат на знания, дългогодишен опит проучвания и изследвания в селскостопанския изследователски център на BASF Германия (Limburgerhof agricultural research centre).

Nitrophoska гарантира балансирано хранене на растенията, което е специфично приспособено за конкретната култура. Nitrophoska съдържа до пет основни хранителни вещества във форма, непосредствено достъпна за растението. Това гарантира оптимално снабдяване на хранителни вещества, дори по време на критичните фази на растежа.


NitrophoskaS1NitrophoskaS2

Продукт N P2O5 K2O MgO S B Zn Fe Произход Спецификация
Nitrophoska® special 12 % 12 % 17 % 2 % 8 % 0.02 % 0.01 % Белгия изтегли
Nitrophoska® perfect 15 % 5 % 20 % 2 % 8 % Белгия изтегли
Nitrophoska® super 20 % 5 % 10 % 3 % 5 % 0.1 % 0.3 % Белгия изтегли

Характеристики
Специфичната форма на хранителни вещества е от решаващо значение за положителното развитие на растенията. Тук, хлорът има много важна роля. Ние разграничаваме растенията, които са хлоролюбиви като цвекло, целина и манголд, както и хлоро чувствителни култури като много видове плодове и зеленчуци, специални култури, лозя и тютюн. Формулациите от серията Nitrophoska S са правилния избор за тези култури. Тази продуктова линия е с ниско съдържание на хлор от под 2 %. Калият е наличен в тези продукти под формата на калиев сулфат.


Ефект
Благодарение на ниското съдържание на хлор, растителните загуби биват предотвратени. В частност при зеленчуците, цветята, плодовете, лозята, тютюна и други хлорочувствителни култури, трябва да се подсигури набавянето на минерални торове без или с ниско съдържание на хлор. Вредите чрез натрупване са предотвратени от ниското съдържание на соли. Прилагането на торове от сериите Nitrophoska S за плодове и зеленчуци подобрява вкусовите качества на реколката като поддържа органични киселини, които оказват благоприятно влияние върху вкусовите качества на съответната култура. Nitrophoska S осигурява по-високи добиви и по-добро качество на реколтата.


Приложение

Продуктите от серията Nitrophoska S са идеални, снабдявайки растенията с едно балансирано хранене за специални и интензивни култури. Nitrophoska S е подходящо за всички хлоро-чувствителни култури, както и за почви с висока електропроводимост или повишена засоляемост.


Предимствата на един поглед

 • Повишаване на ценни вещества за растенията като захари, скорбяла и протеини
 • Повишено съдържание на захари при плодове и лозя
 • Подобрени вкусови качества
 • Повишено съдържание на скорбяла при картофите
 • Подобрени качества на съхранение, поради намаленото количество вода съдържащо се в растителната тъкан